Technisch beheer

 - Organiseren, opdragen en begeleiden van klein onderhoud. Onder klein onderhoud wordt verstaan het onderhoud

   dat binnen de normale exploitatie van een complex woningen en/of winkels valt. Zoals ontstoppingen, kleine

   lekkages verhelpen e.d.

 - Het registreren en behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk

   onderhoud.

 - Uitbesteden van service-werkzaamheden (liftcontracten, garagedeuren e.d.).

 - Het nakijken van rekeningen naar man-uren en gebruikte materialen.

 - Op verzoek het fysiek laten inspecteren van de klachtmeldingen (meerkosten op basis van uurtarief).

 - Toezien op de overeengekomen werkzaamheden verband houdende met door de vereniging afgesloten

    onderhoudscontracten.

 - Initiëren van grootschalig onderhoud wanneer de conditie van het complex hier aanleiding toe geeft of op basis

    van een meerjaren onderhoudsplan, dan wel op instigatie van een van de leden van de VvE.

 - Het op basis van het meerjaren onderhoudsplan opvragen van offertes.

 - Het voeren van gesprekken met leveranciers en door de VvE gedelegeerden aangaande onderhoud.

 - Het opdragen van, door de vergadering goedgekeurde, werkzaamheden aan de aannemer of andere

   participerende partijen.

 - Het bewaken van de garantie-aanspraken.

 - Afhandelen van garantie-aanspraken.

 - Het verzorgen van alle bijkomende activiteiten, die nodig zijn om het onderhoud naar tevredenheid te begeleiden

    en af te wikkelen.

 - Het onderhouden van contacten met (semi)overheidsinstanties (Subsidiabele bouwonderdelen).