Administratief beheer

Nieuwbouw voor oplevering.


- Advies met betrekking tot de exploitatie van het complex in verhouding tot de concept Akte van Splitsing.

- Beoordelen en adviseren m.b.t. de kosten die betrekking hebben op de of aan de diverse appartementsrechten

   zijn  toebedeeld.

- Advies met betrekking tot het afstemmen van de kosten en stemverhouding woon- en bedrijfsappartementen.

- Begeleiding van leden met betrekking tot de voorlichting en advisering inzake de Vereniging van Eigenaars.


Bestaande Bouw


-  Organiseren en notuleren van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de VvE;

-  Verzorgen van de correspondentie van de VvE;

-  Toezicht houden op de naleving van de verschillende akten, reglementen en besluiten;

-  Bijhouden van de ledenadministratie en verwerken van mutaties in het ledenbestand;

-  Archivering van alle bescheiden;

-  Zorgdragen voor voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw tegen schade als gevolg van

    brand en/of andere gevaren

-  Het in opdracht van de VvE uitbesteden van contractuele servicewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld

   schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, hydrofoor enz.

-  Het uiteenzetten/uitleggen van de Akte van Splitsing en het daaraan verbonden Reglement van Splitsing

    van Eigendom.

-  Het inzichtelijk maken van specifieke problemen voor de VvE die voortkomen uit de Akte van Splitsing

    en/of Reglement van Eigendom.

-  Naast het verlenen van de standaarddiensten kunnen wij, tegen betaling, ook additionele diensten verzorgen.


Voorbeelden hiervan zijn o.a.:


-  Organiseren en notuleren van een extra algemene ledenvergadering van de vereniging;

-  Verstrekken van tussentijdse financiële informatie in de vorm van een rapportage;

-  Het leveren van een voorzitter voor de algemene ledenvergadering.


Saneren administraties


-  Het op verzoek van de VvE nakijken van de voorliggende (financiële) administratie.

-  Alle noodzakelijke maatregelen treffen met betrekking tot het saneren van de administratie.

-  Opstellen van een plan van aanpak.

-  Verslag uitbrengen aan de VvE of gedelegeerden van de VvE.

-  Het uitvoeren van het plan van aanpak.

-  Het leveren van een rapportage aan de VvE.