Financieel beheer

 - De periodieke incasso en administratie van de door de eigenaren aan de VvE verschuldigde bijdragen.

 - Het administreren en betalen van alle, voor rekening van de VvE komende, kosten.

 - Het op verzoek van de vereniging leveren van overzichten van inkomsten en uitgaven.

 - Het bijhouden van overzichten per begrotingsonderdeel, het bewaken van de begroting.

 - Het beheren en administreren van een afzonderlijke, op naam van de vereniging staande,

  (post)bank-/spaarrekening.

 - Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betalingen van de bijdragen door leden.       - Het zo nodig  nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.

 - Incassoprocedures worden door een deurwaarderskantoor uitgevoerd.

 - Het opmaken en verspreiden van


        -   een jaarrekening, baten/lasten over het afgelopen boekjaar.

        -   een balans.

        -   een begroting voor het komende boekjaar.


 - Het ten alle tijden inzage geven in de administratie van de vereniging aan de door de VvE aangewezen persoon

   of personen

   (bv.Kascie) of individuele leden van de VvE. Het op afroep verstrekken van een toelichting (meerkosten op

    basis van uurtarief).