De VvE beheerder voor Groningen en Drenthe
Complexbeheergroep. Informatie . Werkzaamheden . Uw VvE Online. Contact. Complexbeheergroep. Informatie . Werkzaamheden . Uw VvE Online. Contact. Algemene informatie over een VvE De Vereniging van Eigenaren

Op het moment dat u een appartement koopt wordt u automatisch lid van een vereniging van eigenaren.


Ofwel u koopt een appartementsrecht. Het exclusieve gebruiksrecht van een specifiek deel van een

gebouw, het appartement. Daarnaast wordt u mede-eigenaar van het gebouw als geheel.

En daarmee ook: medeverantwoordelijk voor dat gebouw.


Wie voor het eerst een appartement koopt krijgt te maken met een nieuwe –vaak onbekende juridische situatie met de bijbehorende regels en documenten. Zoals een splitsingsakte een splitsingsreglement en eventueel een huishoudelijk reglement.


Splitsingsakte


Om een gebouw te splitsen in appartementsrechten is het opmaken van een notariële akte (een splitsingsakte) verplicht. Zo’n splitsingsakte is de juridische basis van een VvE; daarin staat onder andere precies beschreven welke delen van het pand gemeenschappelijk zijn (bijvoorbeeld het trappenhuis, het dak, de fundering, de buitengevels) en welke privé. Voor het privé-gedeelte heeft u het exclusieve gebruiksrecht en bent u zelf verantwoordelijk; de gemeenschappelijke delen zijn het eigendom van alle appartementseigenaren en de verantwoordelijkheid van de VvE. Bij de akte horen ook een splitsingsreglement waarin staat beschreven hoe de VvE dient te functioneren. De wetswijziging van 1 mei 2005 maakt het mogelijk ook grond te splitsen, om bijvoorbeeld parkeerplaatsen te kunnen maken. Een andere belangrijke verandering is dat unanimiteit binnen de VvE niet langer nodig is om wijzigingen aan te brengen in de splitsingsakte. Het besluit moet hierover genomen worden met een meerderheid van ten minste 4/5 van de stemmen.

 

Splitsingsreglement


Een splitsingsreglement beschrijft de rechten en plichten van de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar. Daarnaast staan er regels in over de opzet van vergaderingen, het nemen van besluiten en het benoemen en ontslaan van het bestuur. Vaak wordt het model splitsingsreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gebruikt.


Iedere eigenaar van een appartementsrecht heeft zich te houden aan het splitsingsreglement. Het bestuur of de VvE kan maatregelen nemen. De vergadering van een VvE kan in het uiterste noodgeval een eigenaar die veel overlast veroorzaakt, verbieden gebruik te maken van de appartement en de


gemeenschappelijke gedeelten. De eigenaar dient wel eerst uitdrukkelijk te worden gewaarschuwd. Sinds 17 januari 2006 is er een nieuw model splitsingreglement van de KNB, ter vervanging van het reglement uit 1992. Het ‘oude’reglement blijft uiteraard geldig voor bestaande VvE’s.

 

Huishoudelijk Reglement


In een huishoudelijk reglement kunnen zaken van huishoudelijke aard worden geregeld. Het kan zinvol zijn afspraken te maken over fietsen en kinderwagens in de gang en op welke uren geoefend mag worden op trompet of de piano. Een huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met het splitsingsreglement, de splitsingsakte en de wet. In tegenstelling tot het splitsingsreglement kan de inhoud van een huishoudelijk reglement in een vergadering van de VvE worden aangepast. Wie zich niet houdt aan de regels van het huishoudelijk reglement kan op zijn vingers worden getikt door het bestuur van de VvE en kan een berisping krijgen of zelfs een boete.

 

Reservefonds


Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is sinds 1 mei 2008 wettelijk verplicht een reservefonds (onderhoudsfonds) te hebben voor (groot) onderhoud. Het reservefonds is bedoeld voor onderhoud aan gemeenschappelijke bouwdelen zoals: het dak, de gevel, de fundering, de gezamenlijke installaties. Servicekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en groen onderhoud) vallen buiten het reservefonds.


Voor nieuwe VvE’s is deze verplichting op 1 mei 2005 ingegaan. Sinds 1 mei 2008 geldt deze verplichting ook voor VvE’s die voor 1 mei 2005 al bestonden.

 

Hoogte reservefonds


De hoogte van het reservefonds is niet in de wet vastgelegd. Het bedrag wordt bepaald door de kosten die samenhangen met het (groot) onderhoud van het gebouw. Dit verschilt per complex. De appartementseigenaren moeten er samen voor zorgen dat er genoeg geld gereserveerd wordt. In de vergadering van eigenaren stellen zij de hoogte van het bedrag vast dat in het reservefonds moet worden gestort.


VvE-onderhoudsmeter


De VvE-onderhoudsmeter geeft een eerste indicatie van wat gemiddeld de hoogte zou moeten zijn van het reservefonds. Op basis van het woningtype, de bouwperiode, het woonoppervlak en de staat van onderhoud berekent dit hulpmiddel wat er in moet zitten en wat de jaarlijkse bijdrage is. De onderhoudsmeter vindt u op de website van het ministerie van VROM.


Toezicht op betaling


De appartementseigenaren kunnen elkaar erop aanspreken als er geen geld gestort wordt in het reservefonds. Mocht een appartementseigenaar niet betalen, dan kan de VvE de betaling van de bijdragen afdwingen via een gerechtelijke procedure.